MESEKEZDŐ FORMULÁK, MESEKEZDÉSEK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL

Összegyűjtöttem 99 mesekezdést, a világ minden tájáról. Egyikük-másikuk igazi varázsszöveg, a mesélőt és a mesehallgatót is sodorja, húzza a mesék csodálatos, láthatatlanul látható, küszöbön innen, kapun túli világába. Ahány nép, ahány mese, ahány mesélés, annyi mesekezdés… Másképp kezdi egy magyar, mint egy hawaii, török vagy szibériai mesemondó, másképp kezdődik egy novellamese, mint egy tündérmese, és másképp kezdi minden mesemondó egy izgő-mozgó gyerekcsoportban, mint egy áhítattal várakozó gyerek vagy felnőtt közösségben. Minden történet másképp indul.

Udege

1.

„Régen volt ez nagyon, abban az időben, amikor az ember, ha követ látott, kőembernek vélte, ha medvét látott, tajgait embernek hitte, ha hal úszott feléje, vízi embert látott benne, ha fa akadt útjába, úgy gondolta, faemberrel találkozik. Akkoriban sok minden történt az emberekkel. Olyan dolgok is megestek, amelyek manapság csak ritkán történnek…”

Madagaszkár

2.

„Így mesélik a vének, nekik pedig hinni kell. Élt valamikor…”

Orosz

3.

„Mindőtöket csitítsalak, mesécskével vidítsalak? Csuda egy mese lesz, titkok titkáról, csodák csodájáról…”

Magyar

4.

„Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer a világon egy irtózatos kicsi kert, abban a kicsi kertben volt egy rettenetes nagy kert. Abban a nagy kertben volt egy óriási nagy istálló, abban kilencezer kilencszázkilencvenkilenc jászolkarika volt, amihez a meséket kötötték. Minden egyes karikához kilencezer kilencszázkilencvenkilenc mese volt kötve. Hogy a sorsom arra hajtott engem, bekerültem abba az istállóba, megláttam azt a sok szép mesét kikötözve, kiválasztottam belőle egyet, mégpedig ezt: …”

Nanaj

5.

„Igen nagyon régen történt ez. Olyan régen, hogy a legöregebb ember sem emlékszik rá. Neki is az öregapja mesélte. Annak meg az apja. Olyan régen történt.”

6.

„Igen régen történt ez, még akkor, amikor az állatok az emberi nyelvet értették.”

Magyar

7.

„Hol, volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a kidűlt-bedűlt kemencén, az égig érő fa tetején, a hetvenhetedik ágán, volt egy rinciráncos szoknya, annak volt hetvenhét ránca, a hetvenhetedikbe volt egy kis könyv, annak a tizennegyedik levelén volt ez a kis mese…”

Nyivh

8.

„Igen régen történt ez. Azóta annyi idő eltelt, hogy ahol folyó zúgott, most hegyek magaslanak, ahol kövek hevertek, most erdő susog a helyükön…”

Orosz

9.

„Élt a nevesincs királyságban egy…”

10.

„Te is tudod, mint forog a világ, az okulásodra beszélek.”

11.

„Túl a harmincadik határon, egy messzi- messzi birodalomban, élt egyszer egy…”

12.

„A háromszor tizedik földön, a harmincadik birodalmon is túl, bizony nem a mi országunkban, élt egyszer egy…”

13.

„Hol kezdjem a mesémet? A varázsnál, a lónál, vagy a varázslónál? Élt egyszer egy…”

Amur-parti mese

14.

„Nem is történt ez olyan igen régen. Vannak még öregemberek, akik emlékeznek rá. Igaz, kevés él már közülük.”

Tuvai

15.

„Ez akkor történt még, amikor a kecskék szarva az égboltot bökdöste, a tevék meg földön húzták a farkukat.”

16.

„Elmúlt idő vállán, elszállt idő tetején, amikor a tó csak tócsa volt, a hegy csak vakondtúrás, akkor történt ez…”

17.

„Ez olyan régen történt, hogy a legöregebb apók sem tudják, hogy mikor…”

Osztják

18.

„Éldegélt-háldogált egyszer egy ember…”

19.

„Hosszú ideig él-e, rövid ideig élt-e, ki tudja. De éldegélt, egy…”

Grúz

20.

„Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani?”

Üzbég

21.

„Réges-régen történt, amikor még a kő is lágy volt…”

Kubai

22.

„Apám mesélte, nyugodjék békében, hogy nagyon régen volt egyszer egy ember, a világon az első emberek közül való. Annak az idejében történt…”

Magyar

23.

„Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, még az Üveghegyen is túl, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz volt, ott jó nem volt, volt egyszer egy nekeresdi s ebkérdi kopasz hegy mellett egy folyó, ennek a partján volt egy vén odvas fűzfa, annak minden ágán egy-egy ringyes-rongyos szoknya. Ennek az egyik ringyes-rongyos szoknyának minden fércében-korcában egy-egy csorda bolha, s ezen bolhacsordának az legyen a csordása, ki az én mesémre figyelmesen nem hallgat. Ha pedig közülük csak egyet is elugrat, akkor az a bolhacsorda iszonyú vérontásának legyen kitéve, s csipkedjék agyon.”

24.

„Volt egyszer, ahol a tetűt s a bolhát rézpatkóba verték, hogy a súlyba s a fenébe ne botorkázzék”

25.

„Hun vót, hun nem vót, Dormándon innen vót, Tepelyenn tunnat vót, a fene tuggya, hun vót, kidőt-bedőt kemencének ecs csepp ódala se vót, mégis messüt benne olyan kenyér, mint széles e világ… de még azon is túl vót ëgy magos fa, akinek az allya olyan vékony vót, mint ëgy pipaszár, azonfëlü mëg, mint a vastag ujjam, míg azon fëlü, ahun mëg má olyan vót, mint a dërëkam, fël së lëhëtëtt látnyi…”

26.

„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, ahol a ház tetejére felmennek, s a kéményen leereszkednek, ott történt ez a mese.”

27.

„Hol volt, hol nem volt, hetedhétország ellen volt, elmentem Peregre a mesék elejbe, ott voltak a mesék jászolhoz kötözve. Eloldtam egy cifrát, elmondok egy kurtát”.

28.

„Volt egyszer egy égig érő fa. Annak volt hetvenhét gyökere, hetvenhét ága. A hetvenhét gyökerén állott hetvenhét sárkány, a hetvenhét ágán hetvenhét holló. Aki az én mesémet meg nem hallgatja, annak a hetvenhét sárkány vigye el a lelkét, a hetvenhét holló vájja ki a szemét.”

29.

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy égig érő fa, a tetejében volt háromszázhatvanhat holló, az aljára kötve háromszázhatvanhat csődörcsikó. Aki az én mesémet meg nem hallgatja, az a háromszázhatvanhat holló szedje ki a szemét, az a háromszázhatvanhat csődörcsikó hordja szét a testét.”

30.

„Aki az én mesémet elhiszi, nem üdvözül, aki nem hiszi, elkárhozik.”

31.

„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr: volt a világon egy…”

32.

„Hol volt, hol nem volt, ahol a kandisznó seggen túr…”

33.

„Hol volt, hol nem volt, ahol a kankutya könyökön b…ik…”

34.

„Egyszer volt, hol nem volt, de hogy volt, azt nem tudom, de hogy volt azt tudom…”

35.

„Volt egyszer, hol nem volt, az innenen innen volt, a túlon túl volt, volt a világon egy…”

36.

„Volt egyszer, hol nem volt, nem mernék rá megesküdni, hogy hol volt, de arra se, hogy volt, de már akár volt, akár nem volt, hát hadd legyen. Volt a világon…”

37.

„Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl…”

38.

Hol volt, hol nem volt, kis ház mellett nagy ház, nagy ház mellett kis ház, egyiknek sem volt se oldala, se kéménye, mégis lakott benne egy…

Svájci

39.

„Pont száz évvel ezelőtt, élt egy nagy királyságban, egy…”

Koreai

40.

„Amit most hallotok, még akkoriban történt, mikor a növények és állatok még békében éltek, beszélgettek egymással…”

Afrikai

41.

„Mikor még sem neve, sem kezdete, sem vége nem volt az időnek, akkoriban történt, hogy…”

Pauni indián

42.

„Régmúlt időkben történt…”

43.

„Volt egyszer, élt egyszer…”

44.

„Valamikor az idők kezdetén…”

Szeneka indián

45.

„Nagyon régen történt mindaz, amiről most szó esik, olyan régen, hogy akkor még egyetlen élőlény sem lakta a földet.”

Vinabego indián

46.

„Ahol a Nap kel, ahol serken az élet, abban az irányban kelet felé történt, hogy…”

47.

„Amerre a Nap lenyugszik, amerre minden bús és szomorú, amerre az utak az elmúlás és a halál felé vezetnek, ott történt…”

Francia-Missouri

48.

„Figyeljetek jól! Ha jól figyeltek, mondok egy mesét a…”

Kanada

49.

„Valamikor réges-régen, amikor dédanyáink dédanyái sem éltek, más volt a világ, mint ma. Akkoriban történt…”

Lett

50.

„Réges-régen, amikor Isten éppen csak megteremtette a világot…”

Perzsa

51.

„Volt egyszer, hol nem volt, Allahon kívül senki nem volt. Volt egyszer egy…”

Zsidó

52.

„Nagyon-nagyon régen…”

53.

„Sok-sok évvel ezelőtt…”

54.

„Egyszer volt, hol nem volt, még mielőtt a nagy áradások betakarták a földet…”

Lengyel

55.

„Örök idők óta mindenki tudja, de különösen az öreg anyókák, akik hosszú históriákat mesélnek róla téli estéken, a pattogó tűz mellett…”

Észak-amerikai indián

56.

„Hajdanában, mikor még dédanyáink dédanyái sem éltek, más volt a világ, mint ma. A fák egész éven át gyümölcsöt teremtek, a folyókat nem verte föl a hullám, a magas sziklákról is olyan nesztelenül zuhant le a víz, mint a pihe.”

57.

„Ez akkor történt, amikor az állatok békességben éltek egymással, és a kígyónak sem volt még méregfoga.”

58.

„Minden másképpen volt, mint ma. Még ember sem élt akkoriban a földön…”

Török

59.

„Valamikor réges-régen, amikor szitáltak a szalmában, mikor kikiáltó volt a szamár, borbély a teve, akkor történt, hogy…”

59.

„Sok beszédnek, sok az alja, fusson, aki futni akar, szántson, aki vetni akar, várjon csak a mesémre, aki várni akar, megkapja, ami kijár…”

60.

„Igaz vagy nem igaz? Ki tud már annak utánajárni? Olyan régen történt, még abban az időben, amikor a dzsinnek gerelyt hajigáltak a régi fürdőben…”

Koreai

61.

„Sok-sok esztendővel ezelőtt élt…”

Román

62.

„Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, én sem mondanám, volt egyszer, mikor havazott aratáskor, s halakat fogtak a szántóföldön, volt egy…”

63.

„Egyszer volt, hol nem volt, mert ha nem lett volna, el sem mesélném, amikor a nyárfa körtét termett, a rekettye pedig ibolyát, amikor a farkasok és a bárányok egymás nyakába borultak, megcsókolták egymást és testvérekké lettek, amikor a bolha egyik lábára kilencvenkilenc font súlyú vasból készítettek patkót, és így ugrott az égig, hogy mesét hozzon, volt egyszer egy…”

64.

„Akkor, amikor a falra irkált a légy, hazug volt az, ki nem hitte a mesét. Volt egyszer egy…”

65.

„Hajdanában, réges-régen, amikor jövendőmondók jártak a földön és megjósolták az emberek sorsát egész életükre, a bölcsőtől a koporsóig, akkor esett meg ez a történet, amit nektek el akarok mesélni.”

Tibeti

66.

„Réges-régen, ősidőkben, sok-sok tegnap és sok-sok holnap múltán, az Adók és Adósságok korszaka után, a Sebek és megrendülés idejének végével, élt egyszer…”

Maláj

67.

Történt egyszer…

Tariana

68.

„Az öregek mesélik, hogy egyszer a mi időnk kezdetén…”

Tembe

69.

„Régebben, amikor az ég sokkal közelebb volt a földhöz, mint manapság…”

Tupi

70.

„Valamikor régen, amikor még sosem volt éjszaka, hanem mindig csak világos nappal, amikor a sötét a folyók mélyén aludt, állatok még nem éltek, és minden dolog beszélt, élt egy…”

Japán

71.

„Nem a mi időnkben, hanem réges-régen élt egy…”

72.

„Élt egyszer valahol, valaha az ősrégi időkben…”

Breton

73.

„Hajdanában, amikor a tyúkoknak még foguk volt, élt egyszer…”

74.

„Mesemondó: Krikk!

Hallgatók: Krakk!

Bármit mondok, csak hazudok, nincsen hasznom abból, ha szám igazat szól.”

Német

75.

„Réges-régen, amikor a kívánságoknak még volt foganatja…”

76.

„Valaha régen, amikor még a Jóisten is a földön élt, az emberek között…”

Pápua Új-Guienea

77.

„Valamikor régen, amikor az állatok még beszélni tudtak…”

Arab

78.

„Mesélik – csakhogy Allah jobban tudja – hogy elmúlt esztendőkben, réges-régi korban, mesze tűnt időkben élt és uralkodott, mint senki dicsőbben, egy király…”

79.

„Hallottam, hogy élt egyszer…”

80.

„Azt mesélik, hogy rég elröppent esztendőkben, letűnt nemzedékek látta ősidőkben, hosszú századok ködében, a sötét múltnak ölében, élt egy…”

Giljak

81.

„Számolj száz évig! Kevés. Kétszázig számolj! Az is kevés, olyan régen történt.”

Cseremisz

82.

„Hol volt, hol nem volt, de valahol a kerek világon volt…”

Manao

83.

„Réges-régi időkben, amikor még nem volt gonoszság a földön.”

Afrika

84.

„Ezt az apám mesélte el nekem, ő meg az apjától hallotta, réges-régtől fogva, a világ kezdetétől száll így ez a történet.”

Egyiptomi

85.

„Valaki így mesélte…”

86.

„Egy szavahihető ember így mesélte…”

87.

„Mesélik…”

Szölkup

88.

„Most egy jó mesét mondok neked…”

Votják

89.

„Élt, volt…”

Kazáni tatár

90.

„Réges-régi időkben, bizony mondom, mikor még se nagyanyó, se nagyapó, de még az ő apjuk sem született meg, élt egy…”

Sok népnél használatos

91.

„Nem is olyan régen, nem is olyan messze…”

92.

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy…”

93.

„Hajdanában réges-régen …”

94.

„Élt egyszer valahol…”

95.

„Valamikor réges-régen, volt egyszer…”

96.

„Volt egyszer, hol nem volt…”

97.

„Egy napon…”

98.

„Sok száz évvel ezelőtt élt egy…”

99.

„ Hajdanában-danában… ”

 

Bajzáth Mária

One Comment on “MESEKEZDŐ FORMULÁK, MESEKEZDÉSEK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL

  1. Gratulálok! Érdeklődéssel olvastam és több esetben nagyon érdekelt volna a folytatás is. Ejsze hajdanában-danában, de még a máji napig is igen sok mesét láttam, hallottam s mondottam. Köszönet az élményért!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

happy wheels